• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Maiskogel- Kaprun“

พื้นที่เล่นสกี „Maiskogel- Kaprun“

Maiskogel- Kaprun

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 23. กุมภาพันธ์ 2020, 22 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 110/110 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect