• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Seilbahnen Sonntag“

พื้นที่เล่นสกี „Seilbahnen Sonntag“

Seilbahnen Sonntag

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 5. เมษายน 2018, 21 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 130/130 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect