• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Thanellerlift/Karlift“

พื้นที่เล่นสกี „Thanellerlift/Karlift“

Thanellerlift/Karlift

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 18. สิงหาคม 2017, 18 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 0/0 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect