• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Ski- und Wandergebiet Schetteregg“

พื้นที่เล่นสกี „Ski- und Wandergebiet Schetteregg“

Ski- und Wandergebiet Schetteregg

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 19. กุมภาพันธ์ 2020, 12 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 40/40 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect