• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Skilift Mösern-Hinterfeld“

พื้นที่เล่นสกี „Skilift Mösern-Hinterfeld“

Skilift Mösern-Hinterfeld

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 25. พฤศจิกายน 2017, 2 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 20/20 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect