• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Klippitztörl“

พื้นที่เล่นสกี „Klippitztörl“

Klippitztörl

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 16. มกราคม 2018, 17 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 50/45 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect