• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Axamer Lizum“

พื้นที่เล่นสกี „Axamer Lizum“

Axamer Lizum

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 19. กุมภาพันธ์ 2018, 8 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 142/193 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect