• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Kinderland Rinn“

พื้นที่เล่นสกี „Kinderland Rinn“

Kinderland Rinn

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 27. กุมภาพันธ์ 2020, 13 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 60/60 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect