• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Krähenberg-Lifte“

พื้นที่เล่นสกี „Krähenberg-Lifte“

Krähenberg-Lifte

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 23. กุมภาพันธ์ 2018, 9 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 50/50 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect