• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Ski Arlberg - Stuben“

พื้นที่เล่นสกี „Ski Arlberg - Stuben“

Ski Arlberg - Stuben

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 20. กุมภาพันธ์ 2018, 14 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 50/50 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect