• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Glungezerbahn“

พื้นที่เล่นสกี „Glungezerbahn“

Glungezerbahn

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 15. มิถุนายน 2018, 21 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 0/0 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect