• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Unken Heutal“

พื้นที่เล่นสกี „Unken Heutal“

Unken Heutal

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 18. กุมภาพันธ์ 2020, 10 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 15/15 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect