• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Unken Heutal“

พื้นที่เล่นสกี „Unken Heutal“

Unken Heutal

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 16. กุมภาพันธ์ 2019, 0 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 140/140 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect