• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Lechtaler Bergbahn - Jöchelspitze“

พื้นที่เล่นสกี „Lechtaler Bergbahn - Jöchelspitze“

Lechtaler Bergbahn - Jöchelspitze

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 11. ธันวาคม 2017, 0 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 15/15 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect