• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Laterns-Gapfohl“

พื้นที่เล่นสกี „Laterns-Gapfohl“

Laterns-Gapfohl

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 18. ธันวาคม 2018, 15 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 15/35 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect