• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Gastein - Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel“

พื้นที่เล่นสกี „Gastein - Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel“

Gastein - Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 7. กันยายน 2018, 21 น.
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect