• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Leutasch - Kreithlift“

พื้นที่เล่นสกี „Leutasch - Kreithlift“

Leutasch - Kreithlift

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 23. กุมภาพันธ์ 2019, 2 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 180/180 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect