• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Bergbahnen Vent“

พื้นที่เล่นสกี „Bergbahnen Vent“

Bergbahnen Vent

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 21. พฤศจิกายน 2017, 3 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 0/0 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect