มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 91
21 พ.ค. 94
22 พ.ค. 118
23 พ.ค. 114
24 พ.ค. 124

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 2
21 พ.ค. 6
22 พ.ค. 5
23 พ.ค. 7
24 พ.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 2
21 พ.ค. 4
22 พ.ค. 3
23 พ.ค. 4
24 พ.ค. 6

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 0
24 พ.ค. 0