มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 เม.ย. 59
15 เม.ย. 62
16 เม.ย. 110
17 เม.ย. 105
18 เม.ย. 133
19 เม.ย. 135
20 เม.ย. 122

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 เม.ย. 15
15 เม.ย. 15
16 เม.ย. 12
17 เม.ย. 6
18 เม.ย. 9
19 เม.ย. 9
20 เม.ย. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 12
15 เม.ย. 11
16 เม.ย. 9
17 เม.ย. 7
18 เม.ย. 7
19 เม.ย. 5
20 เม.ย. 4

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 0
15 เม.ย. 0
16 เม.ย. 0
17 เม.ย. 0
18 เม.ย. 0
19 เม.ย. 0
20 เม.ย. 0