มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 พ.ย. 51
16 พ.ย. 66
17 พ.ย. 25
18 พ.ย. 72
19 พ.ย. 49
20 พ.ย. 30
21 พ.ย. 32

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 พ.ย. 2
16 พ.ย. 6
17 พ.ย. 8
18 พ.ย. 1
19 พ.ย. 6
20 พ.ย. 10
21 พ.ย. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 พ.ย. 5
16 พ.ย. 6
17 พ.ย. 11
18 พ.ย. 6
19 พ.ย. 5
20 พ.ย. 11
21 พ.ย. 8

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 พ.ย. 0
16 พ.ย. 0
17 พ.ย. 0
18 พ.ย. 0
19 พ.ย. 0
20 พ.ย. 0
21 พ.ย. 0