มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 พ.ค. 107
10 พ.ค. 89
11 พ.ค. 94
12 พ.ค. 85
13 พ.ค. 87
14 พ.ค. 83
15 พ.ค. 80

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 พ.ค. 3
10 พ.ค. 6
11 พ.ค. 4
12 พ.ค. 2
13 พ.ค. 4
14 พ.ค. 2
15 พ.ค. 2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 พ.ค. 2
10 พ.ค. 3
11 พ.ค. 4
12 พ.ค. 1
13 พ.ค. 3
14 พ.ค. 2
15 พ.ค. 2

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
09 พ.ค. 0
10 พ.ค. 0
11 พ.ค. 0
12 พ.ค. 0
13 พ.ค. 0
14 พ.ค. 0
15 พ.ค. 0