มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
13 มิ.ย. 79
14 มิ.ย. 101
15 มิ.ย. 117
16 มิ.ย. 136
17 มิ.ย. 91
18 มิ.ย. 107
19 มิ.ย. 122

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
13 มิ.ย. 2
14 มิ.ย. 8
15 มิ.ย. 10
16 มิ.ย. 9
17 มิ.ย. 9
18 มิ.ย. 8
19 มิ.ย. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
13 มิ.ย. 4
14 มิ.ย. 6
15 มิ.ย. 8
16 มิ.ย. 6
17 มิ.ย. 5
18 มิ.ย. 5
19 มิ.ย. 6

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
13 มิ.ย. 0
14 มิ.ย. 0
15 มิ.ย. 0
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0
18 มิ.ย. 0
19 มิ.ย. 0