มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ม.ค. 28
12 ม.ค. 43
13 ม.ค. 55
14 ม.ค. 52
15 ม.ค. 53
16 ม.ค. 31
17 ม.ค. 64

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ม.ค. 11
12 ม.ค. 14
13 ม.ค. 2
14 ม.ค. 3
15 ม.ค. 6
16 ม.ค. 10
17 ม.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ม.ค. 34
12 ม.ค. 27
13 ม.ค. 11
14 ม.ค. 18
15 ม.ค. 30
16 ม.ค. 40
17 ม.ค. 39

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ม.ค. 1
12 ม.ค. 1
13 ม.ค. 0
14 ม.ค. 0
15 ม.ค. 0
16 ม.ค. 2
17 ม.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์