มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
08 พ.ย. 40
09 พ.ย. 7
10 พ.ย. 4
11 พ.ย. 32
12 พ.ย. 8
13 พ.ย. 22
14 พ.ย. 9

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
08 พ.ย. 14
09 พ.ย. 25
10 พ.ย. 25
11 พ.ย. 16
12 พ.ย. 16
13 พ.ย. 15
14 พ.ย. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
08 พ.ย. 39
09 พ.ย. 35
10 พ.ย. 34
11 พ.ย. 30
12 พ.ย. 37
13 พ.ย. 42
14 พ.ย. 41

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
08 พ.ย. 2
09 พ.ย. 1
10 พ.ย. 1
11 พ.ย. 1
12 พ.ย. 1
13 พ.ย. 2
14 พ.ย. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์