มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
17 พ.ค. 145
18 พ.ค. 110
19 พ.ค. 59
20 พ.ค. 87
21 พ.ค. 100
22 พ.ค. 121
23 พ.ค. 116

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
17 พ.ค. 16
18 พ.ค. 17
19 พ.ค. 13
20 พ.ค. 5
21 พ.ค. 8
22 พ.ค. 11
23 พ.ค. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
17 พ.ค. 30
18 พ.ค. 26
19 พ.ค. 19
20 พ.ค. 21
21 พ.ค. 20
22 พ.ค. 24
23 พ.ค. 24

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
17 พ.ค. 0
18 พ.ค. 0
19 พ.ค. 0
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์