มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
08 พ.ย. 47
09 พ.ย. 14
10 พ.ย. 5
11 พ.ย. 33
12 พ.ย. 5
13 พ.ย. 7
14 พ.ย. 15

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
08 พ.ย. 13
09 พ.ย. 23
10 พ.ย. 28
11 พ.ย. 19
12 พ.ย. 15
13 พ.ย. 13
14 พ.ย. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
08 พ.ย. 33
09 พ.ย. 28
10 พ.ย. 35
11 พ.ย. 27
12 พ.ย. 34
13 พ.ย. 32
14 พ.ย. 34

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
08 พ.ย. 1
09 พ.ย. 0
10 พ.ย. 0
11 พ.ย. 1
12 พ.ย. 0
13 พ.ย. 0
14 พ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์