มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ม.ค. 27
12 ม.ค. 35
13 ม.ค. 54
14 ม.ค. 52
15 ม.ค. 48
16 ม.ค. 41
17 ม.ค. 65

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ม.ค. 13
12 ม.ค. 15
13 ม.ค. 2
14 ม.ค. 2
15 ม.ค. 7
16 ม.ค. 10
17 ม.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ม.ค. 36
12 ม.ค. 26
13 ม.ค. 7
14 ม.ค. 16
15 ม.ค. 29
16 ม.ค. 37
17 ม.ค. 36

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ม.ค. 1
12 ม.ค. 1
13 ม.ค. 0
14 ม.ค. 0
15 ม.ค. 0
16 ม.ค. 2
17 ม.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์