มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ต.ค. 70
16 ต.ค. 52
17 ต.ค. 22
18 ต.ค. 25
19 ต.ค. 14
20 ต.ค. 80
21 ต.ค. 82

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ต.ค. 8
16 ต.ค. 12
17 ต.ค. 15
18 ต.ค. 13
19 ต.ค. 16
20 ต.ค. 9
21 ต.ค. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 11
16 ต.ค. 12
17 ต.ค. 9
18 ต.ค. 12
19 ต.ค. 17
20 ต.ค. 11
21 ต.ค. 5

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์