มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 พ.ย. 20
10 พ.ย. 9
11 พ.ย. 28
12 พ.ย. 6
13 พ.ย. 39
14 พ.ย. 18
15 พ.ย. 15

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 พ.ย. 22
10 พ.ย. 19
11 พ.ย. 15
12 พ.ย. 10
13 พ.ย. 7
14 พ.ย. 7
15 พ.ย.

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 พ.ย. 18
10 พ.ย. 17
11 พ.ย. 15
12 พ.ย. 16
13 พ.ย. 17
14 พ.ย. 16
15 พ.ย. 21

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์