มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ม.ค. 31
12 ม.ค. 46
13 ม.ค. 58
14 ม.ค. 63
15 ม.ค. 40
16 ม.ค. 68
17 ม.ค. 66

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ม.ค. 14
12 ม.ค. 12
13 ม.ค. 2
14 ม.ค. 2
15 ม.ค. 5
16 ม.ค. 10
17 ม.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ม.ค. 22
12 ม.ค. 16
13 ม.ค. 6
14 ม.ค. 7
15 ม.ค. 11
16 ม.ค. 18
17 ม.ค. 18

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์