มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 พ.ย. 17
16 พ.ย. 15
17 พ.ย. 22
18 พ.ย. 51
19 พ.ย. 19
20 พ.ย. 17
21 พ.ย. 38

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 พ.ย. 11
16 พ.ย. 15
17 พ.ย. 16
18 พ.ย. 4
19 พ.ย. 10
20 พ.ย. 19
21 พ.ย. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 พ.ย. 23
16 พ.ย. 14
17 พ.ย. 16
18 พ.ย. 12
19 พ.ย. 19
20 พ.ย. 25
21 พ.ย. 14

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์