มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ม.ค. 56
13 ม.ค. 59
14 ม.ค. 64
15 ม.ค. 49
16 ม.ค. 38
17 ม.ค. 52
18 ม.ค. 60

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ม.ค. 17
13 ม.ค. 4
14 ม.ค. 1
15 ม.ค. 8
16 ม.ค. 17
17 ม.ค. 10
18 ม.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ม.ค. 16
13 ม.ค. 11
14 ม.ค. 10
15 ม.ค. 19
16 ม.ค. 23
17 ม.ค. 13
18 ม.ค. 12

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์