มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 มิ.ย. 87
12 มิ.ย. 99
13 มิ.ย. 91
14 มิ.ย. 82
15 มิ.ย. 84
16 มิ.ย. 94
17 มิ.ย. 96

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 มิ.ย. 3
12 มิ.ย. 4
13 มิ.ย. 3
14 มิ.ย. 9
15 มิ.ย. 15
16 มิ.ย. 2
17 มิ.ย. 0

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 0
12 มิ.ย. 0
13 มิ.ย. 0
14 มิ.ย. 0
15 มิ.ย. 0
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 0
12 มิ.ย. 0
13 มิ.ย. 0
14 มิ.ย. 0
15 มิ.ย. 0
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0