มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
12 ก.พ. 105
13 ก.พ. 32
14 ก.พ. 40
15 ก.พ. 34
16 ก.พ. 57
17 ก.พ. 62
18 ก.พ. 70

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
12 ก.พ. 2
13 ก.พ. 7
14 ก.พ. 22
15 ก.พ. 18
16 ก.พ. 19
17 ก.พ. 17
18 ก.พ. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.พ. 4
13 ก.พ. 12
14 ก.พ. 41
15 ก.พ. 43
16 ก.พ. 41
17 ก.พ. 32
18 ก.พ. 36

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
12 ก.พ. 0
13 ก.พ. 1
14 ก.พ. 3
15 ก.พ. 3
16 ก.พ. 2
17 ก.พ. 2
18 ก.พ. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์