มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 ม.ค. 9
12 ม.ค. 36
13 ม.ค. 5
14 ม.ค. 7
15 ม.ค. 13
16 ม.ค. 13
17 ม.ค. 28

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 ม.ค. 21
12 ม.ค. 21
13 ม.ค. 23
14 ม.ค. 26
15 ม.ค. 27
16 ม.ค. 26
17 ม.ค. 21

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 ม.ค. 42
12 ม.ค. 36
13 ม.ค. 39
14 ม.ค. 41
15 ม.ค. 45
16 ม.ค. 42
17 ม.ค. 40

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 ม.ค. 2
12 ม.ค. 2
13 ม.ค. 3
14 ม.ค. 3
15 ม.ค. 3
16 ม.ค. 4
17 ม.ค. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์