มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 เม.ย. 101
17 เม.ย. 113
18 เม.ย. 126
19 เม.ย. 149
20 เม.ย. 131
21 เม.ย. 144
22 เม.ย. 158

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 เม.ย. 14
17 เม.ย. 7
18 เม.ย. 14
19 เม.ย. 26
20 เม.ย. 27
21 เม.ย. 17
22 เม.ย. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 เม.ย. 13
17 เม.ย. 9
18 เม.ย. 13
19 เม.ย. 15
20 เม.ย. 14
21 เม.ย. 13
22 เม.ย. 10

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 เม.ย. 2
17 เม.ย. 2
18 เม.ย. 2
19 เม.ย. 2
20 เม.ย. 2
21 เม.ย. 3
22 เม.ย. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์