มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 เม.ย. 93
15 เม.ย. 102
16 เม.ย. 103
17 เม.ย. 126
18 เม.ย. 125
19 เม.ย. 128
20 เม.ย. 117

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 เม.ย. 15
15 เม.ย. 5
16 เม.ย. 11
17 เม.ย. 17
18 เม.ย. 22
19 เม.ย. 32
20 เม.ย. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 8
15 เม.ย. 11
16 เม.ย. 14
17 เม.ย. 17
18 เม.ย. 21
19 เม.ย. 11
20 เม.ย. 10

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 0
15 เม.ย. 2
16 เม.ย. 2
17 เม.ย. 3
18 เม.ย. 4
19 เม.ย. 0
20 เม.ย. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์