มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 มิ.ย. 99
12 มิ.ย. 124
13 มิ.ย. 138
14 มิ.ย. 121
15 มิ.ย. 120
16 มิ.ย. 111
17 มิ.ย. 80

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 มิ.ย. 23
12 มิ.ย. 26
13 มิ.ย. 18
14 มิ.ย. 13
15 มิ.ย. 21
16 มิ.ย. 14
17 มิ.ย. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 7
12 มิ.ย. 5
13 มิ.ย. 7
14 มิ.ย. 8
15 มิ.ย. 7
16 มิ.ย. 3
17 มิ.ย. 4

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 0
12 มิ.ย. 0
13 มิ.ย. 0
14 มิ.ย. 0
15 มิ.ย. 0
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์