มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 เม.ย. 86
15 เม.ย. 83
16 เม.ย. 84
17 เม.ย. 129
18 เม.ย. 133
19 เม.ย. 132
20 เม.ย. 88

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 เม.ย. 13
15 เม.ย. 7
16 เม.ย. 14
17 เม.ย. 15
18 เม.ย. 24
19 เม.ย. 27
20 เม.ย. 17

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 13
15 เม.ย. 24
16 เม.ย. 32
17 เม.ย. 32
18 เม.ย. 32
19 เม.ย. 22
20 เม.ย. 21

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 0
15 เม.ย. 2
16 เม.ย. 2
17 เม.ย. 2
18 เม.ย. 3
19 เม.ย. 1
20 เม.ย. 2

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์