มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
06 ธ.ค. 16
07 ธ.ค. 24
08 ธ.ค. 18
09 ธ.ค. 5
10 ธ.ค. 52
11 ธ.ค. 13
12 ธ.ค. 8

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
06 ธ.ค. 22
07 ธ.ค. 18
08 ธ.ค. 12
09 ธ.ค. 25
10 ธ.ค. 11
11 ธ.ค. 13
12 ธ.ค. 21

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
06 ธ.ค. 40
07 ธ.ค. 39
08 ธ.ค. 32
09 ธ.ค. 42
10 ธ.ค. 25
11 ธ.ค. 46
12 ธ.ค. 45

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
06 ธ.ค. 4
07 ธ.ค. 5
08 ธ.ค. 4
09 ธ.ค. 5
10 ธ.ค. 2
11 ธ.ค. 4
12 ธ.ค. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์