มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 มิ.ย. 104
12 มิ.ย. 96
13 มิ.ย. 111
14 มิ.ย. 95
15 มิ.ย. 85
16 มิ.ย. 92
17 มิ.ย. 65

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 มิ.ย. 7
12 มิ.ย. 6
13 มิ.ย. 6
14 มิ.ย. 12
15 มิ.ย. 35
16 มิ.ย. 6
17 มิ.ย. 3

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 มิ.ย. 3
12 มิ.ย. 3
13 มิ.ย. 3
14 มิ.ย. 3
15 มิ.ย. 2
16 มิ.ย. 2
17 มิ.ย. 2