มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 มิ.ย. 76
15 มิ.ย. 93
16 มิ.ย. 108
17 มิ.ย. 97
18 มิ.ย. 72
19 มิ.ย. 87
20 มิ.ย. 88

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 มิ.ย.
15 มิ.ย. 4
16 มิ.ย. 5
17 มิ.ย. 7
18 มิ.ย. 4
19 มิ.ย. 5
20 มิ.ย. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 มิ.ย. 2
15 มิ.ย. 2
16 มิ.ย. 2
17 มิ.ย. 2
18 มิ.ย. 2
19 มิ.ย. 2
20 มิ.ย. 2