มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
14 เม.ย. 57
15 เม.ย. 100
16 เม.ย. 117
17 เม.ย. 112
18 เม.ย. 122
19 เม.ย. 119
20 เม.ย. 108

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
14 เม.ย. 10
15 เม.ย. 5
16 เม.ย. 2
17 เม.ย. 3
18 เม.ย. 4
19 เม.ย. 9
20 เม.ย. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
14 เม.ย. 7
15 เม.ย. 6
16 เม.ย. 4
17 เม.ย. 4
18 เม.ย. 4
19 เม.ย. 5
20 เม.ย. 4