รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ แทนซาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Dar es Salaam 29 °C
2. Zanzibar 28 °C
3. Mtwara 25 °C
Mkoa wa Morogoro 25 °C
5. Mwanza 22 °C
Kilimanjaro International Airport 22 °C
7. Songea 21 °C
8. Bukoba 20 °C
Musoma 20 °C
Iringa 20 °C
11. Tabora 19 °C
12. Sumbawanga 17 °C

ลมแรงจัด

1. Mkoa wa Morogoro 29 km/h
2. Mtwara 25 km/h
Dar es Salaam 25 km/h
4. Songea 22 km/h
5. Mwanza 18 km/h
Kilimanjaro International Airport 18 km/h
7. Zanzibar 14 km/h
8. Bukoba 11 km/h
9. Sumbawanga 0 km/h
Musoma 0 km/h
Arusha 0 km/h
Tabora 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Arusha 14 °C
2. Sumbawanga 17 °C
3. Tabora 19 °C
4. Bukoba 20 °C
Musoma 20 °C
Iringa 20 °C
7. Songea 21 °C
8. Mwanza 22 °C
Kilimanjaro International Airport 22 °C
10. Mtwara 25 °C
Mkoa wa Morogoro 25 °C
12. Zanzibar 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kilimanjaro International Airport 73 %
2. Dar es Salaam 74 %
3. Mkoa wa Morogoro 79 %
Zanzibar 79 %
5. Bukoba 83 %
6. Sumbawanga 88 %
Songea 88 %
Mwanza 88 %
Iringa 88 %
10. Mtwara 94 %
Musoma 94 %
12. Arusha 100 %