เว็บแคม Vevey

Musée Suisse de l'Appareil Photo

สภาพอากาศ Webcam Vevey

แหล่งข้อมูล: Musée Suisse de l'Appareil Photo

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Vevey (383 m)
อุณหภูมิ 14.4 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
พระอาทิตย์ 0 min
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 10 เมษายน 2020, 04:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง