เว็บแคม La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

สภาพอากาศ Webcam La Chaux-de-Fonds

แหล่งข้อมูล: Pays de Neuchâtel

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: La Chaux-de-Fonds (1019 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ปลอดโปร่ง
อุณหภูมิ 10.1 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: อาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2020, 00:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง