เว็บแคม Altendorf SZ

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Altendorf SZ (700 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้า
อุณหภูมิ 6.3 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 25 มีนาคม 2019, 12:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, buur.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง