เว็บแคม Lac Blanc

Lac Blanc - Bâtiment d'Accueil (1200m)

สภาพอากาศ Webcam Lac Blanc

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Vallée de Kayserberg - Office de Tourisme

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Lac Blanc (1080 m)
อุณหภูมิ 18.7 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 14 กรกฎาคม 2020, 17:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง