เว็บแคม La Chaux-de-Fonds

LSGC Les Eplatures Airport — View of Region between La Chaux-de-Fonds and La Vue des Alpes. P

สภาพอากาศ Webcam La Chaux-de-Fonds

แหล่งข้อมูล: Ihre Webcam? Bitte melden Sie sich bei uns: webcam@meteonews.net

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: La Chaux-de-Fonds (1019 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก
อุณหภูมิ 4.4 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.6 mm
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2020, 13:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง