เว็บแคม Sankt Valentin auf der Haide / Reschenpass

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Sankt Valentin auf der Haide / Reschenpass (1459 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ
อุณหภูมิ 13 °C
ลม 15 km/hทิศทางลม: เหนือ
วัดเมื่อเวลา: เสาร์ 11 กรกฎาคม 2020, 05:00 น.แหล่งข้อมูล: METAR

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง