ค่าวัด ประเทศเบลารุส

อุณหภูมิสูงสุด

1. กอเมล 20 °C
2. Віцебск 14 °C
3. มินสก์ 13 °C