ค่าวัด ประเทศโกตดิวัวร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Odienné 30 °C
2. Korhogo 28 °C
อาบีจาน 28 °C