ค่าวัด เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gloucestershire 17 °C
2. Cork 15 °C
Baldonnell 15 °C