ค่าวัด ประเทศอิรัก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Basrah 35 °C
2. Baghdād 34 °C
3. Al Asad Airfield 33 °C