ค่าวัด ประเทศปาปัวนิวกินี

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Port Moresby 33 °C
2. Nadzab 31 °C
3. Mount Hagen 25 °C