ค่าวัด ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gnjilane 16.1 °C
2. Beograd 15 °C
Ниш 15 °C