ค่าวัด ประเทศโตโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sokodé 31 °C
2. Niamtougou 30 °C
3. Lomé 28 °C