ค่าวัด ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gaoxiong 31 °C
2. ไทเป 30 °C
3. ไทเป 28 °C