ค่าวัด ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gaoxiong 17 °C
2. Ali Shan 13 °C
3. ไทเป 10 °C