ค่าวัด ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gaoxiong 22 °C
2. Ali Shan 18 °C
3. ไทเป 16 °C