ค่าวัด ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. ไทเป 35 °C
2. ไทเป 32 °C
3. Gaoxiong 25 °C