ค่าวัด ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gaoxiong 22 °C
2. ไทเป 21 °C
3. Ali Shan 20 °C