สภาพอากาศ ประเทศเลโซโท

map

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Islay 14 °C
Principe 28 °C
Agalega Islands 26 °C
Cité La Cure 25 °C
Victoria 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ