สภาพอากาศ ประเทศมอริเชียส

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Saint-Denis 26 °C
Cargados Carajos Shoals 26 °C
Victoria 28 °C
Victoria 28 °C
Klein Bonaire 27 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ