สภาพอากาศ โตเกเลา

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

พื้นผิวน้ำ
Cité La Cure 27 °C
Le Donjon 7 °C
Victoria 29 °C
Key West 25 °C
Hato International Airport 28 °C

สภาพอากาศของหมู่เกาะ

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง

อุณห. สูงสุด
Fritz Hammock 17 °C
Hamilton 22 °C
กีโต 13 °C
Cusco 18 °C
Quintero 27 °C

สภาพอากาศสำหรับการเดินทาง