• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Großeck-Speiereck“

พื้นที่เล่นสกี „Großeck-Speiereck“

Großeck-Speiereck

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 20. เมษายน 2022, 21 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 40/90 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect