• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Kleinschleppliftanlage“

พื้นที่เล่นสกี „Kleinschleppliftanlage“

Kleinschleppliftanlage

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 5. เมษายน 2022, 21 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 20/20 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect