• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Laterns-Gapfohl“

พื้นที่เล่นสกี „Laterns-Gapfohl“

Laterns-Gapfohl

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 28. มีนาคม 2022, 22 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 20/90 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect