• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Hebalm (Kärntner Seite)“

พื้นที่เล่นสกี „Hebalm (Kärntner Seite)“

Hebalm (Kärntner Seite)

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 3. เมษายน 2022, 21 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 30/30 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect