• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Dachstein-Gletscher“

พื้นที่เล่นสกี „Dachstein-Gletscher“

Dachstein-Gletscher

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 29. มิถุนายน 2022, 13 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 0/0 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect