มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 141
21 พ.ค. 102
22 พ.ค. 100
23 พ.ค. 101
24 พ.ค. 77
25 พ.ค. 91
26 พ.ค. 98

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 10
21 พ.ค. 16
22 พ.ค. 15
23 พ.ค. 19
24 พ.ค. 6
25 พ.ค. 3
26 พ.ค. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 3
21 พ.ค. 3
22 พ.ค. 4
23 พ.ค. 3
24 พ.ค. 2
25 พ.ค. 2
26 พ.ค. 3

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 0
24 พ.ค. 0
25 พ.ค. 0
26 พ.ค. 0