มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
24 ม.ค. 15
25 ม.ค. 36
26 ม.ค.
27 ม.ค. 18
28 ม.ค. 24
29 ม.ค. 41
30 ม.ค. 44

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
24 ม.ค. 16
25 ม.ค. 12
26 ม.ค.
27 ม.ค. 12
28 ม.ค. 13
29 ม.ค. 14
30 ม.ค. 19

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
24 ม.ค. 20
25 ม.ค. 16
26 ม.ค.
27 ม.ค. 19
28 ม.ค. 19
29 ม.ค. 14
30 ม.ค. 19

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
24 ม.ค. 0
25 ม.ค. 0
26 ม.ค.
27 ม.ค. 0
28 ม.ค. 0
29 ม.ค. 0
30 ม.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์